Comment trong Javascirpt được sử dụng để chú thích  một đoạn  Javascirpt code nào đó

Comment trong Javascirpt cũng được sử dụng để bỏ qua một đoạn code nó sẽ không được thực thi.

Comment từng dòng

Một dòng comment sẽ bắt đầu bằng dấu “//”

Nếu một dòng bắt trong  Javascript code bắt đầu bằng “//” thì Javascipt sẽ bỏ qua dòng đó khi thực thi

Ví dụ sử dụng comment từng dòng trong Javascipt

// Change heading:
document.getElementById(“myH”).innerHTML = “My First Page”;
// Change paragraph:
document.getElementById(“myP”).innerHTML = “My first paragraph.”;

var x = 5;      // khai báo x, và gán giá trị 5
var y = x + 2// khai báo y,gán giá trị x + 2

Comment nhiều dòng

Comment nhiều dòng sẽ bắt đầu bằng dấu “/*”  và kết thúc  “*/”

Tất cả dòng ở giữa 2 ký tự trên sẽ được Javscript bỏ qua

Ví dụ sử dụng comment nhiều dòng trong Javascipt

/*
The code below will change
the heading with id = “myH”
and the paragraph with id = “myP”
in my web page:
*/

document.getElementById(“myH”).innerHTML = “My First Page”;
document.getElementById(“myP”).innerHTML = “My first paragraph.”;

 

 

Gửi bình luận bằng Facebook

Bài viết liên quan

loading...