Trong cuộc sống,  xe hơi là một Object (đối tượng) .

Xe hơi có nhiều thuộc tính (properties)  ví dụ màu sắc , cân nặng  và nhiều  hành động (methods)  như chay, ngừng…

Tất cả các loại xe hơi sẽ cùng properties , nhưng giá trị của properties thì khác nhau.

Tất cả các loại xe hơi sẽ cùng methods , nhưng các methods sẽ thực thi ở khoảng thời gian khác nhau.

Object trong Javascirpt

Khai báo một đối tượng trong Javascript  cũng như khai báo một biến.

Một đối tượng sẽ có nhiều thuộc tính ví dụ : loại (type), model, màu sắc (color).

var car = {type:“Fiat”, model:500, color:“white”};

Thuộc tính của một Object sẽ được ghi theo chuẩn:  “ten:giatri”.

Thuộc  tính của Object trong Javascript

“ten:giatri”  (trong đối tượng Javascript ) được gọi là thuộc tính (properties).

var person = {firstName:“John”, lastName:“Doe”, age:50, eyeColor:“blue”};

Như ví dụ trên ta sẽ có : thuộc tính là “firstName” và giá trị là John , tương tự lastName và eyeColor có giá trị là “Doe” và “Blue”.

Methods của một Object trong Javascript

Methods là một hành động của một Object.

Methods được lưu trong một properties của một Object.

Ví dụ:

var person = {firstName:“John”, lastName:“Doe”, age:50, eyeColor:“blue”,fullName:{

return this.firstName + ” ” + this.lastName;

}};

Như ví dụ trên ta có thể lấy fullName bằng cách tạo ra một function và lấy firstName + lastName.

Định nghĩa một Object trong Javascript

Một Object trong Javascript được định nghĩa bằng dấu “{ }”

Khoảng cách và khoảng trắng không ảnh hưởng tới Object.

Ví dụ:

var person = {
firstName:“John”,
lastName:“Doe”,
age:50,
eyeColor:“blue”
};

Truy xuất một Properties của Object trong Javascript

Có 2 cách để truy xuất properties của một object trong Javascript

Cách 1:

objectName.propertyName

Cách 2:

objectName[propertyName]

Truy xuất một Method của Object trong Javascript

Để truy xuất một method trong Object ta dùng cú pháp sau đây

objectName.methodName()

 


Nếu bạn thấy bài viết có ích và muốn cảm ơn mình thì bạn có thể donate mời mình 1 lý cà phê nhé
Địa chỉ ví BTC của mình : 1NWVkBYnd5iSZ5BsAg4fbr4bYWC7hn9Vcz
Địa chỉ ví ETH của mình : 0xa4881fe9ed28b270a7a7F6D339fe0B73c35DBAd1
Cám ơn và chúc bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống !