Hiển thị thông tin lên trang danh sách thành viên

Trong bài trước chúng ta đã thực hiện việc tạo giao diện cho trang quản lý thành viên, bài viết này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn lấy dữ liệu từ database và hiển thị thông tin lên trang danh sách thành viên.

1. Viết câu query lấy dữ liệu thành viên

Đầu tiên, chúng ta sẽ thực thi truy vấn vào cơ sở dữ liệu và lấy ra toàn bộ dữ liệu trong bảng users như sau

2. Chạy vòng lặp while để lấy dữ liệu

Sau khi viết câu query, tiếp đến chúng ta sẽ chạy vòng lập while để lấy dữ liệu ra

Vòng lặp này sẽ có nhiệm vụ chạy qua hết mỗi row trong cơ sở dữ liệu và lấy ra các thông tin cần thiết bao gồm id, username, email, is_block, permision

Khi lấy ra được những liệu này, ta sẽ gán code động vào html tĩnh mà chúng ta đã tạo trong bài tạo giao diện trang thành viên hôm trước

Việc đổ dữ liệu này rất đơn giản, chỉ là lấy dữ liệu ra và gán vào html tĩnh, duy chỉ có 1 điều các bạn để ý đó là cách viết if else rút gọn

Câu lệnh bên trên là câu lệnh if else mà mình đã rút gọn, nó tương đương với câu lệnh đầy đủ như sau

3. Toàn bộ code trang quan-ly-thanh-vien.php sau khi đã đổ dữ liệu sẽ như sau

Tiếp đến chạy đường dẫn

ta sẽ được kết quả như sau

hiển thị thông tin lên trang danh sách thành viên
Hiển thị thông tin lên trang danh sách thành viên

4. Tổng kết

Như vậy mình đã hướng dẫn lấy dữ liệu từ database và hiển thị thông tin lên trang danh sách thành viên. Đây là bài hướng dẫn khá đơn giản và ngắn gọn. Tuy nhiên nó cũng là một phần riêng biệt nên mình tách ra và viết thành một bài mới để các bạn mới đỡ rối.

Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo trang chỉnh sửa thông tin thành viên.

Chúc các bạn thành công !

Gửi bình luận bằng Facebook

Bài viết liên quan

Bài 2 : Cài đặt môi trường lập trình PHP
Bài 3 : Giới thiệu về các editor lập trình cho nhà phát triển web
Bài 5 : Các kiểu dữ liệu trong PHP
Bài 6 : Biến, phạm vi biến, các loại biến trong PHP
Bài 7 : Toán tử là gì ? Giới thiệu về toán tử trong PHP
Hướng dẫn tạo trang quản lý thành viên PHP - thiết kế giao diện (phần 1)
Hướng dẫn tạo trang quản lý thành viên PHP - hiển thị dữ liệu (phần 2)
Hướng dẫn tạo trang quản lý thành viên PHP - Xóa User ra khỏi hệ thống (phần 4 - Kết thúc)
Tạo trang đăng ký thành viên - Tạo website bằng PHP (phần 3)
Tạo trang đăng nhập - Tạo website bằng PHP (Phần 4)
Tạo trang Thêm bài viết - Tạo website bằng PHP (phần 5)
Tạo phân quyền cho website PHP - Tạo website bằng PHP (Phần 8)
loading...