6 thảo luận trên “Hướng dẫn tạo trang quản lý thành viên PHP – hiển thị dữ liệu (phần 2)”

 • vậy làm sao không cho người có level là members vào trang quản trị

  • bạn sẽ chặn dùng điều kiện if nhé. Nếu mà level != 1 (tức là không phải admin) thì dùng hàm header() để chuyển hướng người dùng ra trang khác, không cho vào trang admin

 • Khaclam

  Cấp độ sao không có trường trong csdl thì lưu ở đâu ad?

  • trong database bạn có thể thêm trường level trong bảng users nhé. Ở đây là mình chưa lưu, bắt bằng code chay. Nếu muốn bạn có thể thêm vào nhé.

 • kyhuu

  <a href="chinh-sua-thanh-vien.php?id=”>Sửa <a href="xoa-th ………. thiếu ở đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bình luận bằng Facebook

bình luận