Tiếp theo sê ri bài viết về các hàm xử lý chuỗi trong PHP thường dùng (Phần 1), mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn các hàm xử lý chuỗi mới thường dùng khác.

6. strtolower()

Đây là một hàm rất thường bắt gặp và sử dụng thường xuyên dùng để chuyển hóa toàn bộ ký tự trong chuỗi thành dạng thường. Hàm này thường sử dụng để đồng bộ nhiều chuỗi về dạng tương đồng (không có ký tự in hoa, in chữ cái đầu,…) để có thể so sánh hoặc sử dụng nhằm một mục đích nào đó tùy vào ý đồ của người lập trình.

Ví dụ :

7. strtoupper()

Ngược lại với hàm strtolower() thì hàm này sẽ chuyển hóa toàn bộ ký tự trong chuỗi thành ký tự in hoa.

8. is_string()

Đây là một hàm xử lý chuỗi mà chúng ta cũng thường hay sử dụng, tác dụng của nó là để kiểm tra 1 giá trị truyền vào có phải là kiểu tring hay không.

Ví dụ :

9. strstr()

Hàm strstr() có tác dụng tìm kiếm một chuỗi này có tồn tại trong chuỗi khác hay không, kết quả trả về của hàm này sẽ là kiểu boolean true or false.

Cú pháp :


Ví dụ :
Nguồn : Kungfu PHP
Gửi bình luận bằng Facebook

Bài viết liên quan

loading...