Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số hàm dùng để sắp xếp mảng trong php mục đích là để sắp xếp lại thứ tự các phần tử trong mảng theo ý của chúng ta. Các hàm sắp xếp mảng trong php mà mình muốn nhắc đến bao gồm :

  • sort()
  • rsort()
  • asort()
  • ksort()
  • arsort()
  • krsort()

1. sort()

Ví dụ 1 : Dùng để sắp xếp mảng theo thứ tự bảng chữ cái alphabet :

Ở ví dụ trên sẽ cho chúng ta kết quả theo thứ tự là : angularjs, laravel, zend

Ví dụ 2 : Dùng để sắp xếp mảng chứa phần tử số (number) theo thứ tự từ bé đến lớn

Ở ví dụ trên sẽ cho chúng ta kể quả theo thứ tự là : 1, 22, 99, 100, 101

2. rsort()

Ngược lại với hàm sort() thì hàm rsort() sẽ sắp xếp lại các phần từ trong mảng theo thứ từ từ cao đến thấp:

Ví du 1 : Sắp xếp các phần tử trong mảng theo thứ tự bảng chữ cái alphabet

Ở ví dụ trên sẽ cho chúng ta kết quả theo thứ tự là : zend, laravel, angularjs.

Ví dụ 2 : Sắp xếp mảng trong php theo thứ tự từ bé đến lớn với mảng chứa các phần tử số (number)

Đoạn code trên sẽ cho ra kết quả theo thứ tự như sau : 101, 100, 99, 22, 1

3. asort()

Đây là hàm dùng để sắp xếp mảng trong php theo giá trị (value) của mảng

Ví dụ : Đoạn code dưới đây sẽ cho kết quả theo giá trị là : 37, 43, 100

4. ksort()

Đây là hàm dùng để sắp xếp mảng trong php theo khóa (key) của mảng

Ví dụ : Đoạn code dưới đây sẽ cho kết quả theo khóa là :  100, 43, 37

5. arsort()

Đây là hàm dùng để sắp xếp mảng trong php theo giá trị (value), thứ tự giảm dần

Ví dụ :

Ở ví dụ trên sẽ cho chúng ta kết quả theo giá trị, thứ tự giảm dần như sau : 100, 43, 37

6. krsort()

Đây là hàm dùng để sắp xếp mảng trong php theo khóa (key), thứ tự giảm dần

Ví dụ :

Đoạn code trên sẽ cho kết quả theo khóa, thứ tự giảm dần như sau : 37, 43, 100

Kết thúc bài viết, chúng ta đã nắm được 1 số hàm sắp xếp các phần tử trong mảng theo ý muốn của chúng ta.

Chúc các bạn học tốt!

Gửi bình luận bằng Facebook

Bài viết liên quan

loading...