BẠN ĐÃ NGHE VỀ BITCOIN VÀ MUỐN TÌM HIỂU CHÍNH THỐNG?

HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP ĐẦU TƯ VỚI THỊ TRƯỜNG BITCOIN 2021

>> Xem tại đây <<

Javascript

Object Trong Javsacript

Trong cuộc sống,  xe hơi là một Object (đối tượng) . Xe hơi có nhiều thuộc tính (properties)  ví dụ màu sắc , cân nặng  và nhiều  hành động (methods)  như chay, ngừng… Tất cả các loại xe hơi sẽ cùng properties , nhưng giá trị của properties thì khác …

Xem thêm

Function Trong Javascript

Một function trong Javascript được tạo ra để thực thi một nhiệm vụ nào đó. Một function sẽ chạy khi nó được gọi ra. Ví dụ: function myFunction(p1, p2) { return p1 * p2;              // function này sẽ lấy tham số p1  nhâm tham số p2 và trả về …

Xem thêm

Comment Trong Javscript

Comment trong Javascirpt được sử dụng để chú thích  một đoạn  Javascirpt code nào đó Comment trong Javascirpt cũng được sử dụng để bỏ qua một đoạn code nó sẽ không được thực thi. Comment từng dòng Một dòng comment sẽ bắt đầu bằng dấu “//” Nếu một dòng bắt …

Xem thêm

Kiểu dữ liệu trong Javascript

Kiểu dữ liệu Có 7 kiểu dữ liệu trong Javascript: Boolean Null Number String Array Undefined Object Kiểu dữ liệu String Một chuỗi trong Javascript là giá trị được khai báo trong dấu ngoặc kép hoặc ngoặc đơn Ví dụ: var ten= “Le Van A”;   // sử dụng ngoặc kép var test= …

Xem thêm

Javascript căn bản

Trong bài viết này mình sẽ tóm tắt về javascript căn bản, giup cho các bạn mới tiếp cận 1 cách nhanh chóng 1. Giới thiệu về Javascript Javascript là ngôn ngữ lập trình của HTML và web Javascript rất dễ học Có thể kết hợp javascript với hầu hết …

Xem thêm