PHP cơ bản

Tạo chức năng xóa người dùng (Phần 14)

tạo form upload trong php

Ở phần trước mình đã hướng dẫn các tạo trang thêm thành viên, phần này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn tạo chức năng xóa thành viên ra khỏi hệ thống. Việc tạo chức năng xóa thành viên ra khỏi hệ thống rất đơn giản, chính vì thế bài …

Xem thêm

Tạo trang Thêm thành viên (Phần 13)

tạo form upload trong php

Tiếp tục chuỗi seri tạo website hoàn chỉnh với PHP, phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo trang Thêm thành viên. Trang này sẽ cho phép người quản trị điền vào các thông tin và thêm người dùng vào hệ thống. 1. Thiết kế giao diện trang Thêm …

Xem thêm