Một function trong Javascript được tạo ra để thực thi một nhiệm vụ nào đó.

Một function sẽ chạy khi nó được gọi ra.

Ví dụ:

function myFunction(p1, p2) {
return p1 * p2;              // function này sẽ lấy tham số p1  nhâm tham số p2 và trả về kết quả
}

Cú pháp một Function trong Javascript

Một function trong javascript sẽ gốm có từ khóa “function” , kế tiếp là tên của function, cuối cùng là dấu đóng mở ngoặc “(  )”

Bên trong dấu đóng mở ngoặc “( )” có thể chứa nhiều tham số  cách nhau bằng dấu phẩy

Code thực thi sẽ được ghi trong dấu ngoặc “{ }”

Ví dụ

function name(parameter1, parameter2, parameter3) {
// code thực thi
}

Cách gọi một Function trong Javascript

Code trong function sẽ được chạy khi function đó được gọi ra .

Thông thường một function sẽ trả về 1 một giá trị nào đó.

Ví dụ

var x = myFunction(4, 3);        // Gọi function và lưu giá trị trả về vào biến x

function myFunction(a, b) {
return a * b;                // function trả về kết quả a * b,  a và  b là 2 tham số được truyền vào.
}

Giá trị của biến “x” sẽ là 12.

Tại sao phải sử dụng Function trong javascript

Sử dụng Function các bạn chỉ cần khai báo code 1 lần và sử dụng ở nhiều nơi.

Bạn có thề sử dụng cùng 1 đoạn code nhưng khác tham số để có được những giá trị khác nhau.

Sử dụng Function như một biến

Trong Javascript bạn của thể sử dụng một function như khai báo 1 biến.

Ví dụ bạn có thể dùng:

var text = “Nhiệt độ “ + tinhToanNhietDo(32) + ”  %”;

Thay vì:

var x = tinhToanNhietDo(32);
var text = “Nhiệt độ “ + x + ” %”;

 

Function Trong Javascript
Đánh giá bài viết
Bạn có muốn tham gia nhóm thảo luận ICO tốt nhất ?

No Comments Yet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

loading...