Kiểu dữ liệu

Có 7 kiểu dữ liệu trong Javascript:

  1. Boolean
  2. Null
  3. Number
  4. String
  5. Array
  6. Undefined
  7. Object

Kiểu dữ liệu String

Một chuỗi trong Javascript là giá trị được khai báo trong dấu ngoặc kép hoặc ngoặc đơn

Ví dụ:

var ten= “Le Van A”;   // sử dụng ngoặc kép
var test= ‘Le Van B’;   // sử dụng ngoặc đơn

Bạn có thể sử dụng ngoặc đơn hoặc ngoặc kép lòng nhau trong một chuỗi

Vi dụ:

var answer = “‘Le Van A'”;             // Ngoặc đơn trong ngoặc kép
var answer = ‘Le Van  “B”‘;    // Ngoặc kép trong ngoặc đơn

Kiểu dữ liệu Number

Javascript chỉ có duy nhất một kiểu dữ liệu số

Có thể khai báo số hoặc số thập phân

Ví dụ:

var y1 = 35.00;    
var y2 = 35;

Kiểu dữ liệu Boolean

Trong Javscript kiểu Boolean chỉ có 2 giá trị: true và false

Thông thường được sử dụng làm điều kiện để kiểm tra

Ví dụ

var x = true;
var y = false;

Kiểu dữ liệu Array

Array trong javascript được khai báo trong ngoặc vuông

Mỗi phần tử trong Array cách nhau bằng dấu phẩy

Ví dụ

var xe= [“honda”, “dream”,”BMW”];

Kiểu dữ liệu Object

Sử dụng dấu ngoặc nhọn để khai báo object trong javascript

Ví dụ

var nguoi = {ten:“Phuc”, ho:“Tran”, tuoi:50};

Object nguoi ở trên có 3 thuộc tính họ , tên và tuổi

Kiểu dữ liệu Undefined

Trong Javacsript một biến không có giá trị thì nó sẽ bị Undefined

Vi dụ

var nguoi;                  // giá trị sẽ là Undefined và kiểu dữ liệu là undefined

Kiểu dữ liệu Null

Trong Javscript Null có nghĩa là chưa được khởi tạo

Null cũng là 1 kiểu dữ liệu trong Javascript

Ví dụ

var nguoi = null;           // giá trị là null, nhưng kiểu dữ liệu là object

Kiểm tra kiểu dữ liệu của một biến

Sử dụng typeof để kiểm tra kiểu dữ liệu của biến trong Javascript

Ví dụ

typeof “John”                // kiểu string
typeof 3.14                  // kiểu number
typeof false                 // kiểu boolean
typeof [1,2,3,4]             // kiểu object
typeof {ten‘John’, tuoi:34} // kiểu object

 

 

Kiểu dữ liệu trong Javascript
Đánh giá bài viết
Bạn có muốn tham gia nhóm thảo luận ICO tốt nhất ?

No Comments Yet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

loading...