1. Giới thiệu về mô hình MVC trong PHP (Model, Controller, View) Mô hình MVC (model, controller, view) là mô hình chuẩn cho ứng dụng web được sử dụng nhiều…
Đọc tiếp