1. substr()

Hàm substr() có chức năng xử lý chuỗi bằng cách truy cập vào chuỗi, và cắt chuỗi ra từng phân đoạn. Hàm này sử dụng tham số truyền vào là chuỗi cần xử lý, điểm bắt đầu $start và kết thúc $end . Đây là một hàm PHP rất hữu ích khi bạn muốn cắt một phân đoạn nào đó trong 1 chuỗi ký tự cho sẵn

Cú pháp :

Ví dụ 1:

Ta có chuỗi sau :

Trong chuỗi này, mình muốn loại bỏ ký tự “Y” trong chuỗi, mình sẽ sử dụng như sau :

Kết quả trả về là “our Blog is Excellent!”

Ví dụ 2:

Cũng là chuỗi cho sẵn ở ví dụ 1, mình có đoạn code xử lý chuỗi như sau :

Đoạn code trên sẽ trả cho chúng ta kết quả “xcellent!”, lý do là vì tham số thứ 2 chúng ta truyền vào là một số âm -9, nghĩa là chúng ta sẽ cắt chuỗi bắt đầu đếm từ ký tự phía cuối chuỗi, đếm ngược trở lại 9 ký tự và sẽ loại bỏ ký tự ở vị trí này.

Ví dụ 3:

Tương tự như 2 ví dụ trên, nhưng lần này mình truyền 3 tham số vào hàm substr() như sau :

Ở đoạn code trên, hàm substr($blog, 0, 4);  với tham số truyền vào $start = 0, $end = 4, ta sẽ lấy ra được phân đoạn bắt đầu từ vị trí 0 là ký tự “Y” cho đến ký tự “r” ở vị trí thứ 3 ( 0 <= vị trí < 4) => Kết quả ta lấy ra được chuỗi “Your”

Tương tự, hàm substr($blog, 5, -13); ta lấy chuỗi bắt đầu từ ký tự thứ 5 là “B” và kết thuc là “g” (tham số -13 là số âm, ta đếm ngược trở lại 13 ký tự) => Kêt quả ta lấy ra được chuỗi “Blog”

2. strlen()

Hàm xử lý chuỗi thường dùng thứ 2 mình muốn nhắc đến là hàm strlen(), hàm này có tác dụng trả về độ dài của một chuỗi cho trước.

Ví dụ :

Kết quả trả về sẽ là độ dài của chứ gồm 17 ký tự (bao gồm cả khoảng trắng vẫn tính là 1 ký tự)

3. str_replace()

Đây là một hàm xử lý chuỗi rất hữu dụng và cực ký hữu ích mà một PHP Developer nào cũng phải sử dụng ít nhất một lần

Cú pháp :

Hàm str_replace công dụng của nó như 1 chức năng “Tìm kiếm và thay thế”, sẽ nhận các tham số truyền vào là chuỗi cần tìm, và chuỗi thay thế cho chuỗi cần tìm đó.

Ví dụ 1 : 

Mình có đoạn code sau :

Đoạn code trên sẽ tìm kiếm từ “love”, và thay thế nó bằng từ “very love”. Cuối cùng ta được kết quả “I very love Kungfu PHP”

Ví dụ 2 :

Ở ví dụ này, chúng ta có thể tìm và thay thế nhiều chuỗi con, trong nhiều chuỗi lớn cho sẵn ở dưới dạng array.  Các bạn hãy xem đoạn code sau :

4. trim()

Hàm này có chức năng xóa các ký tự khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi hoặc xóa bất kỳ một chuỗi nhỏ nào đó trong chuỗi cha.

Ví dụ 1 :

Ví dụ 2 : 

5. strpos()

Đây là hàm thường được sử dụng để trả về ví trí (integer) của 1 ký tự cần tìm trong một chuỗi cho sẵn

Cú pháp :

Ví dụ 1 :

Ví dụ 2 :

Ví dụ 3:

Hàm strpos trong trường hợp không tìm thấy chuỗi cần tìm, nó sẽ trả về kiểu boolean là false.

Nguồn : Kungfu PHP

Một số hàm xử lý chuỗi trong PHP thường dùng (phần 1)
Đánh giá bài viết
Mình là Hiếu. Mình lập ra Kungfu PHP nhằm mục đích chia sẽ những gì mình biết đến với các bạn bao gồm các lĩnh vực như : tiền điện tử, kiếm tiền online, marketing, lập trình... Hy vọng nơi đây là mái nhà chung để chúng ta có thể học tập và trao đổi với nhau, cùng nhau phát triển. Chúc các bạn luôn vui !
Bạn có muốn tham gia nhóm thảo luận ICO tốt nhất ?

No Comments Yet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

loading...