BẠN ĐÃ NGHE VỀ BITCOIN VÀ MUỐN TÌM HIỂU CHÍNH THỐNG?

HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP ĐẦU TƯ VỚI THỊ TRƯỜNG BITCOIN 2021

>> Xem tại đây <<

xử lý chuỗi php

Một số hàm xử lý chuỗi trong PHP thường dùng (phần 1)

1. substr()

Hàm substr() có chức năng xử lý chuỗi bằng cách truy cập vào chuỗi, và cắt chuỗi ra từng phân đoạn. Hàm này sử dụng tham số truyền vào là chuỗi cần xử lý, điểm bắt đầu $start và kết thúc $end . Đây là một hàm PHP rất hữu ích khi bạn muốn cắt một phân đoạn nào đó trong 1 chuỗi ký tự cho sẵn

Cú pháp :

string substr(string string, int start[, int length] );

Ví dụ 1:

Ta có chuỗi sau :

$blog = 'Your Blog is Excellent!';

Trong chuỗi này, mình muốn loại bỏ ký tự “Y” trong chuỗi, mình sẽ sử dụng như sau :

$blog = 'Your Blog is Excellent!';
substr($blog, 1);
//  trả về 'our Blog is Excellent!'

Kết quả trả về là “our Blog is Excellent!”

Ví dụ 2:

Cũng là chuỗi cho sẵn ở ví dụ 1, mình có đoạn code xử lý chuỗi như sau :

$blog = 'Your Blog is Excellent!';
substr($blog, -9);
//  trả về 'xcellent!'

Đoạn code trên sẽ trả cho chúng ta kết quả “xcellent!”, lý do là vì tham số thứ 2 chúng ta truyền vào là một số âm -9, nghĩa là chúng ta sẽ cắt chuỗi bắt đầu đếm từ ký tự phía cuối chuỗi, đếm ngược trở lại 9 ký tự và sẽ loại bỏ ký tự ở vị trí này.

Ví dụ 3:

Tương tự như 2 ví dụ trên, nhưng lần này mình truyền 3 tham số vào hàm substr() như sau :

$blog = 'Your Blog is Excellent!';
substr($blog, 0, 4);
// trả về chuỗi 'Your'
 
substr($blog, 5, -13);
//trả về chuỗi 'Blog'

Ở đoạn code trên, hàm substr($blog, 0, 4);  với tham số truyền vào $start = 0, $end = 4, ta sẽ lấy ra được phân đoạn bắt đầu từ vị trí 0 là ký tự “Y” cho đến ký tự “r” ở vị trí thứ 3 ( 0 <= vị trí < 4) => Kết quả ta lấy ra được chuỗi “Your”

Tương tự, hàm substr($blog, 5, -13); ta lấy chuỗi bắt đầu từ ký tự thứ 5 là “B” và kết thuc là “g” (tham số -13 là số âm, ta đếm ngược trở lại 13 ký tự) => Kêt quả ta lấy ra được chuỗi “Blog”

2. strlen()

Hàm xử lý chuỗi thường dùng thứ 2 mình muốn nhắc đến là hàm strlen(), hàm này có tác dụng trả về độ dài của một chuỗi cho trước.

Gợi ý : Bạn là người mới và muốn tìm hiểu về Bitcoin nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Click xem ngay Hướng Dẫn Đầu Tư Bitcoin Cho Người Mới nhé!

Ví dụ :

echo strlen("I love Kungfu PHP");
// 17

Kết quả trả về sẽ là độ dài của chứ gồm 17 ký tự (bao gồm cả khoảng trắng vẫn tính là 1 ký tự)

3. str_replace()

Đây là một hàm xử lý chuỗi rất hữu dụng và cực ký hữu ích mà một PHP Developer nào cũng phải sử dụng ít nhất một lần

Cú pháp :

mixed str_replace(mixed needle, mixed new_needle, mixed haystack[, int &count]));

Hàm str_replace công dụng của nó như 1 chức năng “Tìm kiếm và thay thế”, sẽ nhận các tham số truyền vào là chuỗi cần tìm, và chuỗi thay thế cho chuỗi cần tìm đó.

Ví dụ 1 : 

Mình có đoạn code sau :

$subject = "I love Kungfu PHP";
$search = "love";
$replace = "very love";
echo str_replace($search, $replace, $subject);
// Kết quả trả về sẽ là "I very love Kungfu PHP"

Đoạn code trên sẽ tìm kiếm từ “love”, và thay thế nó bằng từ “very love”. Cuối cùng ta được kết quả “I very love Kungfu PHP”

Ví dụ 2 :

Ở ví dụ này, chúng ta có thể tìm và thay thế nhiều chuỗi con, trong nhiều chuỗi lớn cho sẵn ở dưới dạng array.  Các bạn hãy xem đoạn code sau :

<?php
// Các chuỗi cha cần thay thế
$strings = array (
		'You like to have a fun time',
		'You are a really nice person',
		'Would you like to have a cup of coffee?' 
);
// Các chuỗi con đóng vai trò là chuỗi cần tìm
$search = array (
		'fun',
		'time',
		'person',
		'coffee' 
);
// Các chuỗi con đóng là trò là chuỗi thay thế
$replace = array (
		'excellent',
		'adventure',
		'individual',
		'joe' 
);
 
$replaced = str_replace ( $search, $replace, $strings );
 
print_r ( $replaced ); // In mảng các chuỗi cha
 
/*
Kết quả trả về là các chuỗi cha đã bị thay thế : 
Array
(
    [0] => You like to have a excellent adventure
    [1] => You are a really nice individual
    [2] => Would you like to have a cup of joe?
)
*/
?>

4. trim()

Hàm này có chức năng xóa các ký tự khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi hoặc xóa bất kỳ một chuỗi nhỏ nào đó trong chuỗi cha.

Ví dụ 1 :

$string = ' I love Kungfu PHP ';
echo trim($string); 
// Kết quả trả về là "I love Kungfu PHP" đã loại bỏ khoảng trắng ở 2 đầu

Ví dụ 2 : 

$string = ' I love Kungfu PHP ';
echo trim($string, "Kungfu"); 
// Kết quả trả về là "I love  PHP" đã loại bỏ khoảng trắng ở 2 đầu và từ "Kungfu"

5. strpos()

Đây là hàm thường được sử dụng để trả về ví trí (integer) của 1 ký tự cần tìm trong một chuỗi cho sẵn

Cú pháp :

int strpos(string haystack, string needle, int [offset] );

Ví dụ 1 :

$awesome = "Super Awesome!";
echo strpos($awesome, "!");
// Trả về vị trí của từ "!" là : 13

Ví dụ 2 :

$awesome = "Super Awesome!";
echo strpos($awesome, "r");
// Kết quả trả về là : 4

Ví dụ 3:

Hàm strpos trong trường hợp không tìm thấy chuỗi cần tìm, nó sẽ trả về kiểu boolean là false.

<?php
$awesome = "Super Awesome!";
 
$result = strpos ( $awesome, "G" );
if ($result === false) {
	echo 'Không tim thấy';
} else {
	echo 'Tìm thấy ở vị trí là : ' . $result;
}
 
// Kết quả là :  Không tìm thấy
?>

Nguồn : Kungfu PHP


Bình luận trực tiếp ↓

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *