Ở bài viết Form trong Laravel 5, mình đã hướng dẫn các bạn thêm mới 1 dữ liệu vào database ( ở đây đó là thêm 1 article mới vào…
Đọc tiếp