1. Service trong AngularJs là gì ? Trong AngularJs, Service là những đối tượng mà bản thân nó chưa môt hoặc một nhóm các chức năng nhằm thực hiện những…
Đọc tiếp