BẠN ĐÃ NGHE VỀ BITCOIN VÀ MUỐN TÌM HIỂU CHÍNH THỐNG?

HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP ĐẦU TƯ VỚI THỊ TRƯỜNG BITCOIN 2022

>> Xem tại đây <<

login form

PHP cơ bản : Tạo form đăng ký, đăng nhập (phần 1)

Đối với những diễn đàn, hay các website thương mại điện tử, web shop,… đều có chức năng đăng ký thành viên, để thành viên có thể có những quyền hạn nhất định nào đó như mua hàng, bình luận bài viết,…Đây là một trong những chức năng quan trọng và gần như là cần phải có đối với các website kể trên. Chính vì thế hôm nay mình chia sẽ đến các bạn bài viết về hướng dẫn tạo form đăng ký và đăng nhập trong lập trình website PHP.
Lưu ý :

Đối với các bạn mới bắt đầu học lập trình PHP các bạn nên gõ theo từng đoạn code để nhớ bài và hiểu vấn đề hơn, đừng copy nguyên đoạn code như vậy sẽ không nắm được lâu kiến thức.
Chuẩn bị :

Để bắt đầu thực hành bài này, các bạn hãy chuẩn bị cho mình những điều cần thiết sau :
– Đã khởi chạy (start) môi trường để lập trình PHP (coi lại bài Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình PHP)
– Chuẩn bị công cụ editor phù hợp để có thể code (các bạn có thể tham khảo bài Giới thiệu về các editor cho nhà phát triển web)

– Trong thư mục gốc của website (ở đây mình dùng wamp nên thư mục gốc sẽ là www, còn đối với các bạn dùng xampp, thì thư mục gốc sẽ là htdocs), các bạn tạo 1 folder đặt tên là my_website để chưa tất cả source code mà mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước làm 1 website hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ lập trình PHP từ đây trở về sau.

Trong thư mục my_website , các bạn tạo cho mình cấu trúc thư mục như sau :

thư mục chính php

1. Tạo form đăng ký :

Đầu tiên mình sẽ thiết kế một form đăng ký, đặt tên là register.php, (đặt trong thư mục my_website) bao gồm các trường :
– trường để người dùng nhập nickname
– trường để người dùng nhập mật khẩu
– trường để người dùng nhập họ tên
– trường để người dùng nhập địa chỉ email

<html>
<head>
	<title>kungfuphp - Form đăng ký thành viên</title>
</head>
<body>
	<form action="register.php" method="post">
		<table>
			<tr>
				<td colspan="2">Form dang ky</td>
			</tr>	
			<tr>
				<td>Username :</td>
				<td><input type="text" id="username" name="username"></td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Password :</td>
				<td><input type="password" id="pass" name="pass"></td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Ho Ten :</td>
				<td><input type="text" id="name" name="name"></td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Email :</td>
				<td><input type="text" id="email" name="email"></td>
			</tr>
			<tr>
				<td colspan="2" align="center"><input type="submit" name="btn_submit" value="Dang ky"></td>
			</tr>

		</table>
		
	</form>
</body>
</html>

Chạy đoạn code trên (vào browser gõ đường dẫn http://localhost/my_website/register.php) ta được form đăng ký đơn giản như sau

form đăng ký php

2. Tạo cơ sở dữ liệu lưu trữ

Tiếp đến, ta sẽ thiết kế cơ sở dữ liệu và tạo bảng lưu trữ thông tin người dùng, ở đây mình lấy tên cho database là “kungfuphp” và bảng là “users”. Trong bảng uses sẽ bao gồm các cột

 • id : kiểu int, khóa chính, thuộc tính tự tăng (auto increment)
 • username : tên đăng nhập, kiểu var char, độ dài là 30 kí tự
 • password  : mật khẩu, kiểu var char, độ dài 30 kí tự
 • name : tên người dùng, kiểu var char, độ dài 255 kí tự
 • email : địa chỉ email, kiểu var char, đồ dài 255 kí tự
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `kungfuphp` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;
USE `kungfuphp`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `username` varchar(30) NOT NULL,
 `password` varchar(30) NOT NULL,
 `name` varchar(255) NOT NULL,
 `email` varchar(255) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

3. Bắt đầu code

a) Tạo kết nối đến mysql để lấy dữ liệu

Để có thể select hoặc insert, update dữ liệu trong database, ta cần phải tạo một giao thức kết nối giữa PHP và Mysql. Ở đây mình sẽ tạo một file mới tên là connection.php, đặt trong thư mục lib và gõ theo như đoạn code dưới đây:

<?php
$server_username = "root";
$server_password = "";
$server_host = "localhost";
$database = 'kungfuphp';

$conn = mysqli_connect($server_host,$server_username,$server_password,$database) or die("không thể kết nối tới database");
mysqli_query($conn,"SET NAMES 'UTF8'");

Ở đoạn code trên, chúng ta dùng phương thức mysqli_connect của PHP để PHP có thể kết nối tới dữ liệu mysql với 3 tham số:

 • $server_host :tên host chưa database, ở đây mình dùng là localhost vì chạy ở máy tính cục bộ, còn khi upload website lên các host khác thì chúng ta có thể thay đổi tham số này cho phù hợp.
 • $server_username  : tên đăng nhập vào database, mặc định ở local là root
 • $server_password ; mật khẩu đăng nhập vào database, mặc định ở local là rỗng

phương thức or die nhằm kiểm tra nếu kết nối thất bại sẽ xuất ra dòng chữ “không thể kết nối tới database”

Gợi ý : Bạn là người mới và muốn tìm hiểu về Bitcoin nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Click xem ngay Hướng Dẫn Đầu Tư Bitcoin Cho Người Mới nhé!

phương thức mysqli_query($conn,”SET NAMES ‘UTF8′”) bạn có thể thêm vào hoặc không đều được, đây là phương thức tùy chọn, dành cho trong trường hợp cơ sở dữ liệu của bạn có các kí tự đặc biệt dạng utf-8 thì khi truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu sẽ không bị lỗi font chữ

Tiếp đến trong file register.php, bạn cần phải require file connection.php vừa tạo vào bằng cách dùng từ khóa require_once (hoặc include, include_once, require)

require_once("lib/connection.php");

Sau khi đã require_once tập tin connection.php vào, chúng ta đến giai đoạn kiểm tra thông tin đăng ký hợp lệ và lưu dữ liệu vào database, ở đây mình sẽ lấy các thông tin ở form đăng ký đã tạo ở trên bằng phương thức POST, các bạn lưu ý là :

 • Trong thẻ <form> ở trên có phương thức method mình cố tình để sẵn là method=”POST” nên các bạn phải dùng từ khóa $_POST để có thể lấy được thông tin
 • Trong PHP, từ khóa $_POST chỉ lấy được giá trị của thẻ input thông qua thuộc tính name, không phải thẻ id nhé các bạn
 • Ngoài phương thức POST, chúng ta còn có thể sử dụng phương thức GET và sử dụng từ khóa $_GET để lấy dữ liệu
 • Sự khác nhau giữa POST và GET thì mình sẽ nói rõ hơn trong các bài sau 🙂
<?php
	if (isset($_POST["btn_submit"])) {
		//lấy thông tin từ các form bằng phương thức POST
		$username = $_POST["username"];
		$password = $_POST["pass"];
		$name = $_POST["name"];
		$email = $_POST["email"];
		//Kiểm tra điều kiện bắt buộc đối với các field không được bỏ trống
		if ($username == "" || $password == "" || $name == "" || $email == "") {
			echo "bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin";
		}else{
			//thực hiện việc lưu trữ dữ liệu vào db
		}
	}
?>

Ở đoạn code bên trên đây, mình dùng từ khóa isset để kiểm tra button có name là btn_submit đã được click hay chưa, nếu click rồi thì mới bắt đầu lấy thông tin và insert dữ liệu vào database, tranh trường hợp khi load trang, đoạn code thực thi sẽ tự động chạy. Như đã nói ở trên, mình dùng từ khóa $_POST để lấy các thông tin username, password, name, email và kiểm tra nếu 1 trong các field này rỗng thì sẽ xuất ra thông báo là “bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin”, ngược lại sẽ là thực thi việc lưu trữ dữ liệu như sau:

<?php
	if (isset($_POST["btn_submit"])) {
		//lấy thông tin từ các form bằng phương thức POST
		$username = $_POST["username"];
		$password = $_POST["pass"];
		$name = $_POST["name"];
		$email = $_POST["email"];
		//Kiểm tra điều kiện bắt buộc đối với các field không được bỏ trống
		if ($username == "" || $password == "" || $name == "" || $email == "") {
			echo "bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin";
		}else{
			$sql = "INSERT INTO users(
										username,
										password,
										name,
										email
									) VALUES (
										'$username',
										'$password',
										'$name',
										'$email'
									)";
			// thực thi câu $sql với biến conn lấy từ file connection.php
			mysqli_query($conn,$sql);
			echo "chúc mừng bạn đã đăng ký thành công";
		}
	}

?>

Toàn bộ code đầy đủ trong file register.php sẽ như sau :

	<html>
	<head>
		<title>kungfuphp - Form đăng ký thành viên</title>
	</head>
	<body>
		<?php
		require_once("lib/connection.php");
		if (isset($_POST["btn_submit"])) {
 			//lấy thông tin từ các form bằng phương thức POST
 			$username = $_POST["username"];
 			$password = $_POST["pass"];
 			 $name = $_POST["name"];
 			$email = $_POST["email"];
 			//Kiểm tra điều kiện bắt buộc đối với các field không được bỏ trống
			 if ($username == "" || $password == "" || $name == "" || $email == "") {
				  echo "bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin";
 			}else{
 					// Kiểm tra tài khoản đã tồn tại chưa
 					$sql="select * from users where username='$username'";
					$kt=mysqli_query($conn, $sql);

					if(mysqli_num_rows($kt) > 0){
						echo "Tài khoản đã tồn tại";
					}else{
						//thực hiện việc lưu trữ dữ liệu vào db
	  				$sql = "INSERT INTO users(
	  					username,
	  					password,
	  					name,
						  email
	  					) VALUES (
	  					'$username',
	  					'$password',
						  '$name',
	  					'$email'
	  					)";
					  // thực thi câu $sql với biến conn lấy từ file connection.php
  						mysqli_query($conn,$sql);
				  		echo "chúc mừng bạn đã đăng ký thành công";
					}
									  
					
			 }
	}
	?>
	<form action="register.php" method="post">
		<table>
			<tr>
				<td colspan="2">Form dang ky</td>
			</tr>	
			<tr>
				<td>Username :</td>
				<td><input type="text" id="username" name="username"></td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Password :</td>
				<td><input type="password" id="pass" name="pass"></td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Ho Ten :</td>
				<td><input type="text" id="name" name="name"></td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Email :</td>
				<td><input type="text" id="email" name="email"></td>
			</tr>
			<tr>
				<td colspan="2" align="center"><input type="submit" name="btn_submit" value="Dang ky"></td>
			</tr>

		</table>

	</form>
	</body>
	</html>

Video demo (phóng to lên, chọn chế độ HD 720 xem cho rõ nhé)

Vậy là chúng ta đã thiết kế xong trang register.php cho phép người dùng nhập dữ liệu và lưu trữ vào database. Bài viết cũng khá dài nên mình tạm dừng ở đây, các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment bên dưới bài viết nhé. Trong bài tiếp theo mình sẽ nói về việc kiểm tra thông tin có trong database và tạo form đăng nhập. Các bạn nhớ đón xem, thân !

Đợi chút, bạn có muốn tự tay tạo thiết kế website bằng HTML, CSS, Bootstrap cho riêng mình ? Nếu có thì xem tại đây nhé

Nguon : kungfuphp.com

Có ích

câu lệnh điều kiện

Các bước đưa website chạy trên host thật

Trong trường hợp chúng ta đã có source code của 1 website ứng ý, chạy …

Subscribe
Notify of
guest
96 Bình Luận
Inline Feedbacks
Xem Tất Cả Bình Luận
Trinh Ngoc Minh
Trinh Ngoc Minh
6 tháng trước

hóng a làm chức năng đăng xuất ạ

Nguyên
Nguyên
10 tháng trước

Anh ơi, anh giúp em tạo from đăng ký môn học giúp em với

nam
nam
2 năm trước

anh Hiếu cho em hỏi chút, khi e nhập thì tất cả các trường ngoại trừ trường “email ” nó không lưu là do sao ạ? em có kiểm tra câu lệnh sql thì ok rồi.

nam
nam
Phản hồi đến  nam
2 năm trước

vâng e hiểu vấn để ở đây là do biến $email ko nhận dữ liệu từ ô text, anh cho e hỏi 1 chút là cái chỗ $email = $_POST[] ý, thì trong dấu ngoặc vuông là phải là thuộc tính name của email phải ko anh

hỏi
hỏi
3 năm trước

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /storage/sdcard0/htdocs/register.php on line 19

Hiếu Hoàng
Hiếu Hoàng
Phản hồi đến  hỏi
3 năm trước

Cái này e kiểm tra lại xem câu query có bị sai cú pháp hay ko, thử echo câu query ra và chạy thử xem

Trọng
Trọng
Phản hồi đến  Hiếu Hoàng
3 năm trước

e giống bạn trên

Thành Nhân
Thành Nhân
3 năm trước

Objet non trouvé!
L’URL demandée n’a pas pu être trouvée sur ce serveur. La référence sur la page citée semble être erronée ou perimée. Nous vous prions d’informer l’auteur de cette page de cette erreur.

Si vous pensez qu’il s’agit d’une erreur du serveur, veuillez contacter le webmestre.

Error 404
localhost
Apache/2.4.34 (Win32) OpenSSL/1.1.0h PHP/7.2.8

E bấm đăng ký thì bị lỗi như trên. Cho e hỏi làm sao ạ!

Tăng Hoàng An
Tăng Hoàng An
Phản hồi đến  Thành Nhân
3 năm trước

mình cũng bị giống bạn vẩn chưa biết cách sữa :((

NGuyễn QUang HUy
3 năm trước

a làm tiếp phần 2: cách login đi ạ

Khôi
Khôi
4 năm trước

cho em hỏi làm sao kiểm tra tên đăng nhập giống nhau thì không được đăng ký

Huong
4 năm trước

Đầu tiên mình đánh lại y chang, nó ko chạy, mình tưởng mình đánh sai, ngồi kt lỗi mà ko ra, cái copy hết toàn bộ nó vẫn ko chạy. Là sao :(( huhu

Hải
Hải
4 năm trước

em muốn thay đổi nó thành trang đăng ký của 1 khóa học gồm tên khách hàng , email, sđt và tuổi. nhưng khi đăng khí nó báo thành công nhưng hiện lỗi ở line 22 và vào cơ sở dữ liệu thì bị lỗi font chữ. vd: tên khách hàng là: Vũ Văn Hải thì lỗi thành tên k đọc được, phải sửa ntn ạ

Minh Thi
Minh Thi
4 năm trước

Anh cho e hỏi là e làm như trên. E viết trên notpab++ nhưng khi chạy nó lỗi, không kết nối được db và file đăng ký lại hiễn thị code ra luôn phía trên khung đăng ký. Làm sao khác phục được vậy a

thuan
thuan
Phản hồi đến  Tôi Là Hoàng Hiếu
4 năm trước

cho em ké , em không chạy được gì cả, nó cứ hiện ra error 404

thuan
thuan
Phản hồi đến  Tôi Là Hoàng Hiếu
4 năm trước

em đã sửa được rồi, nhưng còn vấn đề echo ra màn hình được mà không hiện trong bảng user

Khánh
Khánh
Phản hồi đến  Tôi Là Hoàng Hiếu
3 năm trước

Xây dựng file data.php tạo csdl, bảng sinhvien gồm các trường id, msv, hoten, ngaysinh, lop. Xây dựng form input dữ liệu gồm id, mã sinh viên, họ và tên, ngày sinh, lớp. Sau khi submit, dữ liệu được lưu vào bảng trên.
Dùng chính form trên, xây dựng trang update.php, đầu vào (dạng update.php?id=…) để update thông tin 1 sinh viên bất kỳ.

Phong
Phong
4 năm trước

Anh ơi cho em hỏi, form này có dùng để lưu trữ thông tin đăng ký mua hàng được ko. E làm một cái form đăng ký mua hàng trực tiếp trên website nhưng chưa biết lưu trữ vào đâu.

quynh
quynh
5 năm trước

cảm ơn tác giả nhiều, đúng cái mình đang tìm, làm xong cho chạy rất ok

Phạm Ngọc An
Phạm Ngọc An
5 năm trước

Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: NO) in D:\WampServer\wamp64\www\firstphp\lib\connectdata.php on line 11
em bị như này . em đã thử thay đổi password của user root nhưng vẫn không được.
Mong anh chỉ dùm em.

NKK
NKK
5 năm trước

Nếu muốn kiểm tra xem tên đăng nhập có chứa kí tự đặc biệt hay không thì làm sao vậy ad

thế văn
thế văn
Phản hồi đến  NKK
5 năm trước

dùng biểu thức chính quy nhé bạn

nguyen quyet
nguyen quyet
5 năm trước

Notice: Undefined variable: conn in C:\xampp\htdocs\www\dk1\register.php on line 20

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in C:\xampp\htdocs\www\dk1\register.php on line 20

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in C:\xampp\htdocs\www\dk1\register.php on line 22

Notice: Undefined variable: conn in C:\xampp\htdocs\www\dk1\register.php on line 38

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in C:\xampp\htdocs\www\dk1\register.php on line 38
chúc mừng bạn đã đăng ký thành công

nó báo ntn là thành công chưa a

Chuyền Phạm
Chuyền Phạm
5 năm trước

Cho mình hỏi chút. Có bản phpmyadmin dùng cho winxp k nhỷ hoặc có cách nào tạo localhost trên winxp k vậy

Chuyền Phạm
Chuyền Phạm
Phản hồi đến  Tôi Là Hoàng Hiếu
5 năm trước

ukm chắc cài win 7 vậy.Win xp cài Xampp nó k chạy đc nên chả có localhost

Chuyền Phạm
Chuyền Phạm
Phản hồi đến  Tôi Là Hoàng Hiếu
5 năm trước

Bạn có thể chỉ mình cách tạo tài khoản phpmyadmin k. mình tạo mà k được. cho mình xin link fb nói chuyện cho dễ!

Chuyền Phạm
Chuyền Phạm
Phản hồi đến  Tôi Là Hoàng Hiếu
5 năm trước

mình cài xampp rồi cái wamp cài đến bước cuối toàn bị lỗi

Chuyền Phạm
Chuyền Phạm
5 năm trước

Admin ơi! mình làm theo như trên mà nhập vào form đăng ký xong nhấn đăng ký k thấy hiện thông báo cũng k thấy lưu dữ liệu. hay do mình dùng PHP8 nên code này k đc vậy

Trong Hieu
Phản hồi đến  Chuyền Phạm
5 năm trước

có thể là bạn đang sử dụng bản mới nha, bạn thử kiếm tra, debug lại từng dòng code xem

Chuyền Phạm
Chuyền Phạm
Phản hồi đến  Trong Hieu
5 năm trước

code này dùng cho bản PHP nào thì đc vậy bạn

truong tam
5 năm trước

Bài viết nên cho thêm hình ảnh demo

Cường Nguyễn
Cường Nguyễn
5 năm trước

Bài viết rất bổ ích.
Mình có 1 góp ý nhỏ: bạn @kungfuphp nên có đường dẫn để tải về các source code ví dụ. Có thể đưa lên git hoặc sourceForge để track các thay đổi sau này.

Nghĩa Nguyễn
5 năm trước

cho mình hỏi nếu mình muốn mã hóa password bang md5 trước khi đưa vào csdl thì làm sao nhỉ ?

Tiến Trần
Tiến Trần
5 năm trước

mình đăng ký thành công nhưng chỉ được lần đầu. các lần sau thông tin không vào csdl là bị gì nhỉ?

Nam
Nam
5 năm trước

Các bác cho em hỏi nếu mà làm form đăng kí như này. giờ mình muốn export ra files csv hay exls của exel thì phải viết code thế nào vậy

Nhung
Nhung
5 năm trước

ad ơi, làm sao để hiện thị được tiếng việt trên web vậy? mình có dùng mà vẫn k được 🙁

tung
tung
5 năm trước

mình làm y như bạn chạy dc r nhung vao database thì vẫn chưa insert dc

Hiển
5 năm trước

add còn hoạt động không ta

Long
Long
5 năm trước

các anh cho em hỏi tí ạ, mình thêm đoạn code kiểm tra user đã tồn tại chưa vào đâu à!
cảm ơn ae!

Sơn Tùng
Sơn Tùng
5 năm trước

cho mình hỏi nếu muốn thêm phần phân quyền thì làm như nào vậy

Minh Nguyen
5 năm trước

ad ơi a cho em hỏi phần tạo cơ sở dữ liệu lưu trữ khi tạo database có name kungfuphp và bảng users thì mình tạo bằng gì và lưu ở đâu ạ??? mong nhận được câu trả lời sớm nhất từ ad ạ. em cảm ơn ad ạ!!!

hai long
6 năm trước

e ko hiểu cái chỗ ở bước 2 ạ, chỗ bước 2 là dùng để làm ji ạ

tung
tung
6 năm trước

chỗ $database = ‘kungfuphp’; là sao ko phải là nháy kép mà là nháy đơn vậy?

LinQ
LinQ
6 năm trước

Tại sao anh lại không làm phần kiểm tra từ db rồi cho kết nối vào vậy ạ
Nếu có thêm phần đó thì sẽ hay hơn

Trong Hieu
Phản hồi đến  LinQ
5 năm trước

ok bạn, tks bạn

Huy
Huy
6 năm trước

Cho mình hỏi là: Mình đã chạy được trang login rồi, bây h nếu mình thêm phần register vào (là có 2 form á) thì chỉ việc lấy code trên chèn thêm vô hay phải làm cách khác.

Trong Hieu
Phản hồi đến  Huy
5 năm trước

nên tạo trang mới đi bạn, đặt tên là đăng ký, đừng làm chung

anh pham
6 năm trước

cho mình hỏi? nếu dữ liệu mới nhập vào trùng với dữ liệu đã có thì phải thêm câu lệnh như thế nào?
minh mới học php nên nhiều chỗ chưa biết mong moi. người chỉ bảo!

nguyen trong nghia
nguyen trong nghia
Phản hồi đến  Tôi Là Hoàng Hiếu
5 năm trước

anh ơi cho em hỏi em nene thêm code “select count(*) from table where field_can_check_trung = ‘gia tri can chack’”. này vao đau vậy anh ạ em thêm hoài mà nó không được vói anh cho em hỏi cái phần phân quyền luôn

Anh Tuấn
Anh Tuấn
6 năm trước

Khi mình đăng ký 1 thành công rồi mình refresh lại trang thì nó lại insert thêm 1 lần nữa!!! Có cách giải quyết nó không ad?

Trong Hieu
Phản hồi đến  Anh Tuấn
5 năm trước

sử dụng session nhé bạn

kiều ánh
kiều ánh
7 năm trước

Ad cho em hỏi file inc dùng để làm gì ạ?

Too Shu
7 năm trước

các bài biết của kungfu rất là hay và chi tiết.cảm ơn bạn nhé! cho mình xin cái fb hay email làm quen học hỏi nào! hii

Nguyễn Quốc Trung
Nguyễn Quốc Trung
7 năm trước

bài viết rất hay

hiếu hi hí
hiếu hi hí
7 năm trước

mình cũng bị lỗi giống bạn huy.làm y chang.trong trang register mình điền đầy đủ thông tin đăng ký xong nhấn đăng ký thì chỉ hiện ra dòng thông báo ” điền đầy đủ thông tin ” mà trong phpmyadmin database vẫn chưa thấy dc insert @@ giúp với

hiếu hi hí
hiếu hi hí
Phản hồi đến  Tôi Là Hoàng Hiếu
7 năm trước

tks admin. mình làm dc trang đăng ký goy`.còn phần 2 trang đăng nhập vs trang welcome mình làm giống ad mà chưa dc. ad coi lại dùm nhé.tks nhìu

huy
huy
7 năm trước

sao minhg làm giống như hướng dẫn, mà không insert dc dữ liệu vào database dc vậy, hic

phan gia trang 1001
phan gia trang 1001
7 năm trước

hay day

chengzkiie
Phản hồi đến  Tôi Là Hoàng Hiếu
6 năm trước

Bài rất hay nhưng mình thắc mắc là sao k có ktra xem trong db có tài khaorn đó chưa nhỉ, ntnay có thể dễ bị lặp tài khaorn dki

nguyen
nguyen
Phản hồi đến  chengzkiie
5 năm trước

Bạn có thể thêm đoạn này vào để kiểm tra tài khoản trùng lặp:

$sql=”select * from taikhoan where user=’$name'”;
$kt=mysql_query($sql);
if(mysql_num_rows($kt)>0)
{
echo “username nay da ton tai”;
}

nguyen trong nghia
nguyen trong nghia
Phản hồi đến  nguyen
5 năm trước

bạn cho mình hỏi là mình nên thêm đoạn code này vô đâu vậy bạn

96
0
Bạn có ý kiến về bài viết, hãy để lại bình luận nhé!x
()
x