BẠN ĐÃ NGHE VỀ BITCOIN VÀ MUỐN TÌM HIỂU CHÍNH THỐNG?

HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP ĐẦU TƯ VỚI THỊ TRƯỜNG BITCOIN 2021

>> Xem tại đây <<

câu lệnh điều kiện

Bài 8 : Cấu trúc điều khiển, các câu lệnh điều kiện, vòng lặp trong PHP

Qua loạt 7 bài lý thuyết rồi, các bạn chắc là nhức đầu và cảm thấy bắt đầu mệt rồi phải không ? Mình hiểu điều này, vì đã từng trải qua khoảng thời gian bắt đầu học như các bạn, lý thuyết bao giờ cũng là thứ dễ gây buồn ngủ và nhàm chán nhất, nhưng mà nếu không có lý thuyết thì chúng ta sẽ khó mà nắm vững kiến thức khi bước vào giai đoạn thực hành. Vì thế, bài viết hôm nay mang đậm tính lý thuyết, mình chỉ yêu cầu các bạn đọc tổng quan, nắm ý chính, sau đó ghi chú lại những gì quan trọng để cần dùng sau này. Trong quá trình học và thực hành, các bạn sẽ nhớ từ từ.

Chúng ta bắt đầu nhé !

I. Các câu lệnh điều kiện

Các câu lệnh này cho phép chúng ta phân biệt các khối mã lệnh mà sẽ được thực thi chỉ khi gặp phải các điệu kiện nào đó. PHP cung cấp hai cấu trúc lệnh điều kiện. Đầu tiên là if…elseif…else, cho phép chúng ta có thể kiểm tra một số lượng các biểu thức và thực thi các câu lệnh theo giá trị của chúng. Nếu chúng ta mong muốn kiểm tra một biểu thức đơn lẻ với một số lượng các giá trị, PHP cũng cung cấp một cấu trúc switch…case mà có thể làm đơn giản hoá đi phép toán này.

1) Câu lệnh If:

Câu lệnh If là một trong những đặc tính quan trọng nhất của mỗi ngôn ngữ lập trình. Nó cho phép thực thi chọn lựa các dòng mã lệnh chỉ khi thoả mãn các điều kiện cụ thể.Chẳng hạn:

if ($country=="vi") echo ("Việt nam");//Việt nam được in ra khi biến $country là vi

Nếu nhiều hơn một câu lệnh được thực hiện khi thoã mãn điều kiện thì sử dụng dấu {} để chỉ ra những dòng lệnh nào là nằm trong khối if:

//Canada sẽ chỉ được in nếu biến $country là ca
if ($country=="ca"){
  echo("Canada");
  echo("Ottawa");
}

Điều kiện được kiểm tra trong dấu {}phải trả về giá trị Boolean, hoặc là true hoặc là false. Cũng như bất kỳ điều kiện nào mà không được thoã mãn, zero hay là chuỗi rỗng (“”), các giá trị không được định nghĩa thì tất cả đều trả về giá trị là false. Các điều kiện có thể được nối với nhau bằng các toán tử logic and (&&), or(||) và xor.Ví dụ như sau:

if (((4 < 5) && (3 > 2)) xor (5 == 5)) echo ("This will not print");

Các điều kiện phân nhánh: Nếu điều kiện được kiểm tra mà trả về false, thì PHP cho phép ta chỉ ra một khối lệnh khác cần được thực hiện bằng cách dùng từ khoá else. Mỗi thứ trong khối mã lệnh thực thi điều kiện này được xem như là một phân nhánh và mỗi nhánh phải được định vị trong các dấu ngoặc nếu chức nhiều hơn một dòng lệnh.Ví dụ:

if ($h < 0) {
  echo ("Negative");
} else {
  echo ("Positive");
}

PHP cũng cung cấp từ khoá elseif để kiểm tra các điều kiện lựa chọn nếu điều kiện trong câu lệnh if là không đúng. Một số câu lệnh elseif có thể được sử dụng với câu lệnh if. Nhánh else cuối cùng cho phép chúng ta định vị đoạn mã mà nên được thực hiện nếu cả điều kiện if và elseif đều không đúng.

if ($h < 0) {
  echo ("Negative");
} elseif ($h == 0) {
  echo ("Zero");
} else {
  echo ("Positive");
}

Ta cũng có thể kiểm tra những điều kiện hoàn toàn khác nhau khi sử dụng elseif:

if ($country == "ca") {
 // do something ...
} elseif ($position == "h") {
 // do something else ...
}

Chú ý: cả hai điều kiện trên đều là true, nhưng chỉ có nhánh lệnh thứ nhất là được thực hiện.
Cũng có thể sử dụng các câu lệnh if lồng nhau trong câu lệnh if khác.Ví dụ:

if ($country == "ca") {
  if ($position == "h") {
    echo ("Human resources positions in Canada.");
  } elseif ($position == "a") {
    echo ("Accounting positions in Canada.");
  }
}

Các câu lệnh trên cũng tương tự như sau:

if ($country == "ca" && $position == "h") {
  echo ("Human resources positions in Canada.");
} elseif ($country == "ca" && $position == "a") {
  echo ("Accounting positions in Canada.");
}

PHP cũng cung cấp một cú pháp lựa chọn cho câu lệnh if,đó là if….endif.Ví dụ:

if ($country == "ca"):
  echo ("Canada");
elseif ($country == "cr"):
  echo ("Costa Rica");
else:
  echo ("the United States");
endif;

2) Câu lệnh switch:

Được sử dụng khi một biến riêng rẽ đang được kiểm tra so với các giá trị khác.

Ví dụ:

Gợi ý : Bạn là người mới và muốn tìm hiểu về Bitcoin nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Click xem ngay Hướng Dẫn Đầu Tư Bitcoin Cho Người Mới nhé!

switch ($country) {
  case "ca":
    echo ("Canada");
    break;
  case "uk":
    echo ("the United Kingdom");
    break;
  default:
    echo ("the United States");
}

Khi câu lệnh switch thực hiện kiểm tra giá trị của biến $country và so sánh nó với mỗi một trong các giá trị trong các mệnh đề case. Khi một giá trị thích hợp được tìm thấy, các câu lệnh kết hợp với case được thực hiện cho đến khi gặp câu lệnh break. Còn nếu không tìm ra được giá trị thích hợp nào thì câu lệnh default sẽ được thực hiện. Chú ý rằng lệnh switch trong PHP thì linh hoạt hơn nhiều so với hầu hết các ngôn ngữ khác. Không giống như C, Java và ngay cả JavaScript, các giá trị case cũng có thể là một trong các loại vô hướng, bao gồm tất cả các số ,các chuỗi và ngay cả các biến.Ví dụ:

$val = 6;$a = 5;$b = 6;
switch ($val) {
  case $a:
    echo ("five");
    break;
  case $b:
    echo ("six");
    break;
  default:
    echo ("$val");
}

II). Vòng lặp:

Các vòng lặp chính là các phương tiện của việc thực thi một khối mã lệnh trong một số lần cho trước hay là cho đến khi gặp phải một điều kiện nhất định. PHP có hai loại vòng lặp: vòng lặp while kiểm tra điều kiện trước hay là sau mỗi bước tính lặp đi lặp lại và thực hiện lặp lại chỉ khi điều kiện là đúng. Một kiểu lặp khác là for, trong trường hợp này, số lượng bước tính lặp đi lặp lại được qui định trước khi lặp lần đầu và không thể bị thay đổi.

1. Vòng lặp while:

là câu lệnh lặp đơn giản nhất. Cú pháp tương tự như câu lệnh if:

while (condition) {
  //các câu lệnh
}

Một vòng lặp while sẽ kiểm tra một biểu thức Boolean. Nếu biểu thức là false thì đoạn mã bên trong dấu ngoặc móc sẽ được bỏ qua. Ngược lại, nếu có giá trị true thì đoạn mã bên trong dấu ngoặc móc sẽ được thực hiện. Khi gặp dấu } thí điều kiện kiểm tra sẽ được thực hiện lại và nếu có giá trị là true thì đoạn mã trong vòng lặp sẽ được thực hiện lại. Điều này sẽ tiếp tục cho đến khi gặp phải điều kiện . Chú ý rằng điều kiện chỉ được kiểm tra mỗi khi bắt đầu vòng lặp, bởi vậy ngay khi sự chính xác của điều kiện thay đổi trong suốt đoạn giữa của khối lệnh ,thì mã lệnh sẽ vẫn được thực thi cho đến hết. Để thoát khỏi vào thời điểm sớm hơn,ta có thể sử dụng lệnh break.

Ví dụ:

$i = 11;
while (--$i) {
  if (my_function($i) == "error") {
    break; // dừng vòng lặp!
  }
  ++$num_bikes;
}

Trong ví dụ này, nếu ta hình dung rằng hàm my_function không trả về bất kì lỗi nào thì vòng lặp sẽ lặp đi lặp lại 10 lần và dừng lại khi biến $i =0. Còn nếu my_function trả về lỗi, thì câu lệnh break sẽ được thực hiện và vòng lặp sẽ dừng lại. Có nhiều trường hợp mà chúng ta mong muốn kết thúc chỉ khi sự lặp lại hiện thời của vòng lặp không phải là toàn bộ vòng lặp của chính nó. Để đạt được điều này, ta sử dụng lệnh continue.

Ví dụ:

$i = 11;
while (--$i) {
  if (my_function($i) == "error") {
    continue;
  }
  ++$num_bikes;
}

Đoạn mã này cũng lặp đi lặp lại 10 lần nếu không có lỗi nào được trả về bởi hàm my_function. Tuy nhiên tại lúc này, nếu có lỗi xảy ra, việc thực hiện sẽ lướt qua sự lặp lại kế tiếp của vòng lặp, mà không tăng biến đếm $num_bikes.Giả sử biến $i vẫn lớn hơn 0, vòng lặp sẽ tiếp tục như bình thường.

2. Vòng lặp do…while:

Vòng lặp này cũng giống như while, ngoại trừ điều kiện được kiểm tra tại cuối mỗi vòng lặp, thay vì là ở đầu. Điều này có nghĩa là vòng lặp sẽ luôn luôn thực hiện ít nhất một lần.

Ví dụ:

echo ("<SELECT name='num_parts'> ");
$i = 0;
do {
  echo (" <OPTION value=$i>$i</OPTION> ");
} while (++$i < $total_parts);
echo ("</SELECT> ");

Với đoạn mã trên, giá trị zero luôn luôn xuất hiện như là một tùy chọn trong thành phần <SELECT>, ngay cả nếu biến $total_parts=0.
Các câu lệnh while và do…while thường được dùng với các toán tử tăng hay giảm để điều khiển khi nào thì bắt đầu và dừng như ví dụ trên. Các biến thường được dùng cho mục đích này đôi khi được định nghĩa như là các biến điều khiển vòng lặp. Thông thường sử dụng các câu lệnh while trong việc đọc các records từ một truy vấn cơ sở dữ liệu, từ các dòng trong một file hay là từ các nhân tố trong một mảng.

3. Vòng lặp for:

Cấu trúc của vòng lặp for là khá phức tạp hơn mặc dầu các vòng lặp for thường tiện lợi hơn các vòng lặp while:

for ($i = 1; $i < 11; ++$i) {
  echo ("$i <BR> "); //In từ 1 đến 10
}

Câu lệnh for chứa ba biểu thức bên trong dấu ngoặc đơn của nó, phân biệt với nhau bởi dấu chấm phẩy. Biểu thức thứ nhất là một câu lệnh gán để khởi tạo biến điều khiển vòng lặp. Câu lệnh này được thực thi chỉ một lần trước sự lặp lại lần đầu của vòng lặp.Biểu thức thứ hai là biểu thức Boolean mà được thực thi tại đầu mỗi lần lặp. Nếu giá trị trả về là true thì vòng lặp sẽ tiếp tục thực hiện. Nếu là false thì vòng lặp kết thúc. Biểu thức thứ ba là một câu lệnh mà thực thi tại giai đoạn cuối của mỗi lần lặp của vòng lặp. Nó thường được dùng để tăng hay giảm các biến điều khiển vòng lặp .

4. Vòng lặp foreach

Dùng để lặp các phần tử trong mảng, chính vì thế nó được sử dụng rất nhiều khi chúng ta làm dự án với PHP, hầu như ai cũng thích nó vì sử dụng đơn giản và hiệu quả.

Ví dụ

// mảng kungfuphp chứa các chuyên mục
$kungfuphp= array(
  'PHP co ban',
  'PHP nang cao',
  'Blogs lap trinh',
  'jQuery',
  'Nodejs',
  'Open source Frameworks'
);
 
//Dùng foreach xuất ra các chuyên mục trong mảng $kungfuphp
foreach ($kungfuphp as $key => $value){
  echo $value;
}

Ví dụ trên xuất ra màng hình kết quả như sau:

PHP co ban,
PHP nang cao
Blogs lap trinh
jQuery
Nodejs
Open source Frameworks
Nguon : kungfuphp.com

Có ích

câu lệnh điều kiện

Các bước đưa website chạy trên host thật

Trong trường hợp chúng ta đã có source code của 1 website ứng ý, chạy …


Bình luận trực tiếp ↓

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *